Aug 29, 2011

Posted in Articles | 52 Comments

Finding Your Identity

Finding Your Identity

Part II – Finding Your Identity, given your understanding of the nature of Amathongo

The biggest challenge facing an African Child in the present era is to find his/her identity. Such identity is being searched in many ways, others through various religions, and others through various ritual practices.
Most African people today are so much drowning in various religions. There are those who are trying to find meaning of life in Buddhism, Confucianism, Taoism, Judaism, Christianity and Islam. All these are in search of the so called ‘the living spirit’.
The word ‘ spirit’ is used in the Bible in several different ways – the Spirit of God, the spirit of man, and the whole realm of ‘spirits’, good or evil. In the Old Testament ‘Spirit of God’ is one of the ways in which God’s action may be mentioned without actually making the anthropomorphic statement that God did this or that. Thus the ‘Spirit of God’ likes the Word and the Wisdom of God, becomes a periphrastic description of God’s initiative and action in the creation, providential ordering, redemption and eschatological deliverance of the world as a whole and of Israel in particular.
Our current modern difficulty is: do the dead so-called Ancestors also become ‘living spirits’ after death?

The answer is YES, they become powerful ‘spirits’ after death. Taking the Bible as our point of departure, in the Bible persons are not thus separate and distinct; they flow into one another. A man lives in his sons, who may receive a portion of another man’s ‘spirit’ and thus may in some sense become that other man. A man may reappear in history as another person, who, though he is not the same person, is nevertheless in some way identified with him. Linking up this with the Bible, a good example is that of Elija who in the biblical tradition becomes almost the same person as Elisha; the biblical way of expressing this is to say that a double portion of Elija’s spirit is upon Elisha (11 Kings 2.9; cf Deut. 21:17), or that ‘the spirit of Elija dost rest on Elisha’ (11 Kings 2.15; cf Ecclus 48.12). Elija acts through Elisha.
When the Spirit of Yahweh comes upon Saul, he prophesies after the manner of the ecstatic prophets and – very significantly – is ‘turned into another man’ (1 Sam; 10.6, 10 ) Micah is contrasted with the false prophets because he is genuinely ‘full of power by the spirit of the Lord’ (Micah 3.8). Even Jesus himself is recorded attributing the prophetic words of David (Ps 110.1) to the activity of the Holy Spirit (Mark 12.36).
Therefore God gives words to his prophets through the operation of HIS Spirit.

In today’s lives we see many people being prophets, ‘Spiritual Healers’ in various ways. Those ‘spirits’ coming from their past forefathers/grandmothers and we start calling them Izinyanga, Izangoma, Abalozi, etc.

This working of the Spirit amongst men is by no means confined to the sphere of prophecy: the Old Testament attributes to the Spirit such things as Joseph’s skill as a ruler (Gen 41.38); Joshua’s military genius (Num 27.18) the Craftsmanship of Bezallel and Oholiab (Ex 31.2-6); and Moral excellence (Pss 51.10f); 143.10). The same is evident to some of our great leaders, who attribute their leadership skills whether in Business or in Life as powers of the Spirit coming from their ancestors.

An African life is a constant apprehension of the supernatural powers of the Spirit of the Ancestors, who are living in us, it may be described as walking by the Spirit, being led by the Ancestral Spirit, or living Spirit ( Gal 5.16, 18, 25; Rom 8.4, 14).

It is the very same Spirit which is the Spirit of Power, enabling Christians to perform deeds beyond their own Strengths ( 11Tim 1.7; Acts 1.8; 10.38; Rom 15.13; I Cor 2.4; Eph 3.16)

The belief by African people in the ancestors and how they value them is not taken from the vacuum, but has this kind of history, which we have forgotten but are trying hard to bring forward as the Umsamo African Institute in researching on it and its Wisdom.

Ancestors are therefore real Spirits.

Go back to Part I – Please click here to go back to Part I – The Nature of Amathongo

 1. Hi Prof Mkhize, It is appreciated to have someone like you in our lifetime who enlighten us on our origin as black people more especially the Zulus. The information you provide in ensuring that those who are now consumed by the western way of looking at life is encouraging indeed.I have one two-dimensional question that you can help me with:

  What do you think the consequences are for a person who drops his name and his father’s surname on the basis that his father abused his mother to death (he calls him a monster), and Will there be any genuine identity on children born out of such situation? Lastly

 2. Hi there, just required you to know I he added your website to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I think your net internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. It extremely helps make studying your website significantly easier.

 3. ngicela ukubuza mina ngathwasa ngaphothula kodwa kuthiwa angiqedanga kusafanele ngiye emanzini ,kanti ngihlushwa amaphupho nemibono njalo ebusuku sengike ngaphupha inyoka isemahlombe ami ngavuka ek’seni amahlombe ebuhlungu kungavumi isho ngivuke uma kunje kuyaye kwenziwe njani?

  • Sawubona

   Ngike ngezwa ukuthi ukuthwasa kuba kanye nokabili, abanye bathwasela ubunyanga akusebezisa izimpande njalo njalo kanye nokusebenza ngobuprofethu ukusebenza ngeziwasho njanjalo. Futhi kuno kwenzeka ukuthi Amathongo awavumelani abanye mhlawumbe bafuna uhambe isonto abanye bafuna ube yinyanga

   Ngiyabonga

  • Ukuthwasa kuya ngeDlozi lelo elinamathambo elifuna owasebenzise, ukuya emanzini kusuke kufana ne-Graduation lapho ulanda iziqu zakho. Ngakho uma idlozi lakho lingelamanzi. Nobaba wami wagcina elande khona amathambo akhe, kwabe sekuqala ukuthi akwazi ukusebenza.

   kunzima khona ngoba ungena uboshiwe ebusweni, ungene uqonde lapho amathambo akhomba khona. uze ucwile ungasabonakali, kuphele amahora ulindiwe kwesinye isikhathi kuze kusolwe ukuthi usuhambe namanzi. nokho uma usuphuma ubuya namathambo khona phakathi emanzini… kwesinye isikhathi kuphuma izinyoka ezesabekayo zivele phezulu lapho ohlezi khona zenze okuthile… (ukuqiniswa)

   Inyanga esuke ikuthwasisa isuke ikugcabile ukuthi ulwe nanoma yini evelayo. uyophuma usuthwele ezakho izikhali.

   • Prof. V. Mkhize says:

    Yebo kunjalo idlozi uma selikuthwasisa likwenzisa konke uphume futhi khona lapho usinde, ngoba usuke usingethwe yibona. Kuyenzeka umuntu azibalekele yena aze ayongena esi zibeni ahlale izinsuku aphume ngosuku lolo esephuma nezinto zokwelapha kumbe ehungwe izinyoka.

   • Prof. V. Mkhize says:

    Mfoka Ntsimango your article on Umlanjwana has been published in the Isolezwe Thursday Edition / 29th Septermber 2011.

 4. After reading your blog post I browsed your website a bit and noticed you aren’t ranking nearly as well in Google as you could be. I possess a handful of blogs myself and I think you should take a look here: http://dominateseowithwordpress.com You’ll find it’s a very nice tool that can bring you a lot more visitors. Keep up the quality posts

 5. Ngikhule ngisebenzisa isbongo sikamama lesi sakwa
  Zwane esikababa ngesakwaMpungose umndeni wakithi
  Kawusekho wonke ngisele nomama nodadewethu
  Izinto zami azihambi kahle ingabe lokho kungaba
  Yimbangela noma yimina odinga ukulungisa yonke
  Into ngiqalephi?

 6. Sengihambe abantu abaningi kuthiwa ngazalwa ngimbethe. Manje senginengane nayo izalwe imbethe kwenziwanjan? Ngiqale ngayo noma ngami noma ngihlanganise. Ngiyoyijabulela kakhulu impendulo.

  • Prof. V. Mkhize says:

   Ngizocela ukwazi ukuthi ubhala ukuphi, and yu can come to me, into yokuhlolwa leyo. or fill the contact form in the contact page

  • Prof. V. Mkhize says:

   Kufanele ukuthi kutholakale ukuthi ubani lona oblethwe ingane yakhp bese egezwa. Funda uincwadi umsamo iyachaza kabanzi.

  • Mfo kaMakhaye udaba lokuzalwa umbethe lumqoka kakhulu. engingakusho wukuthi
   1. Gcina lezombatho owazalwa nazo kanjalo nezomntwana.
   2. Kufanele uthole ukuthi ngubani kokhokho oletha lezombatho.
   3. Zisemqoka kakhulu empilweni yakho yonke. Ikakhulu emsamo uma kwenziwa izinthetho zakha okanye ezomntwana.
   4. Kubanga izinkinga uma ingagcinekanga kahle, njengokuthi inhlanhla yakho ifiphale, kanjalo nezinhlelo zakho zibe wuphunyuka bemphethe.

   Zama ukuya ezinhlanyeni ezizobona umnini waleyo ngubo achaze, kwelakithi kukhona amandawe akhona ukulanda imimoya yokhokha izikhulumele,

   uma ungathanga ukukwenza unga sebenzisa iEmail yami ngolunye ulwazi (ntsimang@yahoo.com/ or check “emlandweni” group on Facebook)

   Ngiyabonga

  • “ngokuka Solwazi uCele- University of Zululand”

   Kunesimo lapho ingane izalwa igaxile. Le ngane izalwa yembethe into

   esamhlwehlwe engamafutha, leyo ngane iyingane yenhlanhla. Le ngane iyigugu

   labaphansi. Le ngane nje idinga ukunakekelwa okwehlukileyo, kungenzeka

   ukuba izalwe nomoya wobungoma noma umoya wamandiki namandawe. Ingane

   ephiwe umsebenzi abaphansi. Izoba isicebi iphiwe isipho esikhulu. Ingane

   ekhethekile ikhethwa abaphansi.

   UMhlongo, (2007) uthi:

   Lo mntwana uzalwa nayo inhlanhla, uyinikelwe

   ogogo abadala. Kokunye lokhu kugaxa

   kumkhomba ukuthi uyoba ngumlozi agaxe

   angenise izinkomo.

   Uthi angabeletha umlobokazi, umamezala awehlukanise lo mgaxo nomzanyana,

   womiswe wenekwe. Uyaqashelwa ngoba uyimpilo yalo mntwana. Uma egula

   kushiswa impepho emsamo ufakwe lo mgaxo. Umamezala uyawuqotha uma

   sewomile. Ukuwandisa kubulawa imbuzi nayo yengulwe umhlwehlwe uxutshwe

   nalo mgaxo ukuze ukwazi ukumgcina impilo yakhe yonke lo mntwana. Lo

   mntwana ufana nse newele. Ubuthaka njengewele ikakhulukazi emimoyeni. Lo

   mntwana noma eseyosebenza uyoshiselwa lo mgaxo. Uma kungenjalo

   angawufuna aze abuye engawutholi umsebenzi. Eqinisweni uphathiswa okomuntu

   onamandiki namandawe. Yonke into yakhe iyabikwa.

   UMpungose, (2007) uthi:

   Uyathathwa lo mgaxo ubekwe kahle

   wahlukanise nomzanyana wenekwe wome

   khehle! Ngaso leso sikhathi kubulawa imbuzi

   149

   yokubonga ogogo kwembulwa umhlwehlwe

   nawo womiswe ugaywe uxutshwe nomgaxo

   lona. Zonke izinto zalo mntwana ziyophathwa

   njengezinto zabantu abanedlozi. Le ngane

   iyokwelashwa ngawo lo mgaxo uma ihamba

   ibikwa emsamo kushiswe wona lo mgaxo

   nempepho emsamo noma igula emuthini wayo,

   kuthiwa fahla le mpushana yomgaxo.

   Kuyacaca ukuthi ingebe yodwa imbuzi ebulawayo empilweni yalo mntwana.

   Izimbuzi lezi zibulawela umhlehlo wazo ozoxutshwa nomgaxo lo osewaqothwa

   waba impushana. Uma lo mntwana ehamba noma evakasha, kushiswa impepho

   emsamo kucelwe emadlozini, kubikwe ukuthi uyahamba. Njengoba eyingane

   ebigaxile umntwana uba umntwana ohlukaniselwe amadlozi, kuhlala

   kunamagobongo obulawu obumhlophe njengoba kwenziwa kumandiki

   namandawe. Ngaphezu kokushisa umgaxo nempepho, kubuye kushaywe

   igobongo kubikwe kwabaphansi.

   UNtuli, (2004:108) ubeka kanjena ngempepho:

   Iphunga lempepho yiphunga eliletha umoya

   wobungcwele wamathongo kule ndlu nakuwo

   wonke umuzi. Asiyiphathi uma iphunga lale

   mpepho lihlangene nelenyama yokosa.

   Umhlehlo wembuzi onezelela kulo mgaxo unjengalo ngempela iphunga lenyama

   yokosa. Leli phunga elixubene nelempepho liba njengephunga elimemeza

   abaphansi bakhuphuke bonke bazobona ukuthi babizelwani. Bathi bangafika

   bawubone umsebenzi wokusingatha lowo mntwana wabo ophathwa ngendlela

   ekhethekileyo ngisho eseya emsebenzini basuke bekhona. Noma eseyogana

   uyoshiselwa yona le mpepho ukuze anamathelwe yizinyanya nezikhumamlotha

   zakubo.

   150

   UMpungose, (2007) uthi:

   Le ngane inesipho esikhulu. Umembeso lona

   uyanekwa wome. Uqothwe ube yimpuphu.

   Ngenxa yokuba le mpushana ayingakanani

   kubulawa imbuzi yokubonga ababelethisi

   abangasekho. Umhlehlo wayo uyaqothwa

   uhlanganiswe nomembeso. Le mpushana

   uyisebenzisa aze abe mdala. Uma egula kuthiwa

   fahla le mpushana emthini. Uma ehamba lo

   mntwana uyabikwa ngempepho emsamo

   wakhona kuthiwe fahla le mpushana.

   Kuthi noma lo mntwana eseya emsebenzini esekhulile kusetshenziswe wona lo

   membeso ukumfunela umsebenzi kubelungu. Ukuze kube nempumelelo konke

   akwenzayo kushaywa igobongo kucelwe kwabaphansi, kushiswe impepho

   exutshwe nalo membeso. Kushiselwa yena yedwa lo mntwana. Abanye

   asebeyofuna umsebenzi njengalona bona bashiselwa impepho yodwa ingafakwa

   lutho.

   UMkhize, (2007) ubeka kanje:

   Inhlanhla enkulu, le ngane ifumbethe umcebo.

   Lo membeso uyahlukaniswa nomzanyana.

   Uyenekwa wome ufohlozwe ugaywe. Uma

   umntwana ebhocobele ushiselwa impepho

   kufakwe umembeso. Umembeso lona ufakwa

   ngisho emanzini okumgeza umntwana ithiwa

   fahla le mpushana. Kuyothi angakhula abizelwe

   umuntu azomgxobhela imitombo yamandawe

   namandiki nakuyo leyo mitombo kuthiwa fahla

   lo mgaxo wakhe. Uyaphalaza ageze ngayo le

   mpushana.

   Le ngane iyingane etetemayo njengamawele. Uma ibhocobala ngenxa

   yemfudumalo, unina uqala kulo mgaxo ngaphambi kokuba afune ixhwele.

   Uchathwa ngawo lo mgaxo futhi ageze ngawo, umehluko uyabonakala.

   151

   UCele, (2007) uthi:

   Uma ingane inqwambile inenhlanhla enkulu

   kufuneka yenzelwe iminqwambo kwenzelwe

   izalukazi eziyiphe inhlanhla. Lokhu kugaxa

   kusho ubukhulu obuthile.

   • Prof. V. Mkhize says:

    Mfoka Ntsimango ngithi ana ncamashi mangibonge ukuphendulana nokufundisa kwethu lapha. Yebo umbekela kahle okaMakhaye ezithebeni. Ingane ezalwa imbethe ifana ncamashi nengane eyiwele. Okwesibili isuke ithwele imimoya, okungaba isiNguni kumbe Isindawe. Imimoya yesiNguni iypna eyaziwa kakhulu kwaZulu futhi nokulula ukuyilandela ngoba inempande yayo. Bese kube khona umoya ongekho nongatholakali kwaZulu izinhlanya zakhona ezingawazi: Umoya wesiNdawe uMnono, okuyiwona ozala abaLozi. Ocwaningweni lonke abalozi kusaziwa nje kuphela ukuthi nalandwa emanzini, ukuthi kanjani kuba yimfihlo, hayi kagobela kodwa yalowo suke enikwe bona, kungakho nje belivela kancane. Ngibhalile ngalokhu ngisakuhluza ngizokube sengikijikijela kekuyona lengosi yeWebsite, nakuba ngikulobe ngesilungu. Izingwazi ozicaphune ngenhla angethuki uma zingasho lutho ngalo moya ngoba ungowokufika kwisiNguni, uqhamuka emazweni aseAfrika asenhla. Abantu laba abasebenza ngamaGona akhuluma ngqo. Ngiphinde ngibone, ngalengxoxo, ilokho-ke engikuhlosile ngalesngosi, sithekelane ulwazi sonke.

   • Prof. V. Mkhize says:

    Ngingajabula ukuthi izincwadi ocaphune kuzona uzijikijele lapha amagama azpo kunokubeka iminyaka yokushicilela khona nabanye abahambela lengosi bezokusizakala ukuthi bazifundele ngokwabo wena wakoNtsimango. Siyabonga baba ukusicobelela kwakho.

 7. THOBILE JALI says:

  Khabazela, bengisacela ukubuza ukuthi imbeleko yenziwa kanjani? Yini eyenziwa kuqala imbeleko kanye nokubonga bantwana. Ngiyabonga

 8. THOBILE JALI says:

  Ngiyabonga Khabazela manje ngingakuthola kanjani ukucazeleka ukuthi imbeleko yenziwa kanjani.

 9. Prof. V. Mkhize says:

  Thank you very much, will ask our IT guys to work on that. Please lets stay on the loop.

 10. “Umlanjwana’

  Khabazela ngithi angisike kwelijikayo, ngodaba lomlanjwana.
  Encwadini Umsamo (iziko lamathongo) ikhasi 74
  ukuveza ngokusobola ukuthi yingane ezalwe ngaphandle komgcagco.

  ngicela ukwenaba ngokuthi ezincukwini zika 1970-2011 eminyakeni engiphile kuyo, ngibona kwanda imilanjwana, futhi kungekho ozama ukuvela nesu lokulwa lolubhubhane,

  emva kokufunda isigaba sesigcawu lapho uthi kuyashiwo ukuthi umntwana uzalwa ngubani! kanjalo ngaqaphela ukuthi isizwe sakithi sibonakala senanyiswa ukwanda kwemilanjwana (ikakhulukazi uma kuzelwe intombazane yandisa izinkomo, uma kuwumfana kuvuka umuzi kamkhulu).

  ngibona kufanele silubheke ngelinye iso loludaba. emva kokuphuthu incwadi yakho okweshumi, ngibese ngiqonga ukuthi isigaba sokugcina pg 184 “ukuthelelana amanzi kwabantu asebashona”

  ngibesengifunda ukuthi nakuba wandulile mayelana nokuthi umntwana alobolele uyise okanye azilobole okanye azihluwule njalnjal..

  kodwa isici sesoka elinguyise womntwana sisathwelwe nguye umntwana. odabeni lokuthelelana amanzi uthe udaba olunqunywa yimindeni… hayi izinhlanya okunye umuntu wangaphandle.

  ngakho ngiphonsa inselelo ngodaba yesikompilo yomlanjwana kanje.
  1. Umlanjwana awuthwale icale labazali bobabili (unina noyise)
  2. Umlanjwana awunikwe isibongo sikamkhulu uma uyise engaveli okanye ephika
  3. Uyise womntwana makabizwe akhunjuzwe ngokuthi unesipho sokulobola unina womntwana ze athole nomntwana…
  4. Uma uyise eveza izimo zokungasahambisani nonina okanye ehluleka ukulobola, makakhululwe alobole ingane yakhe.
  5. Ngokwami ukwazi- Umkhulu (ekhabonina) ulinda isikhathi esithile esamukelekile emphakathini futhi awazise nomndeni kayise womntwana ukuthi ngenxa yokwahluleka kokuloba umntwana wakhe okanye umzukulu usethwala yena ihlazo… azihlawulele yena bese efaka umzukulu isiphandla ambize ngesibongo sakhe ngokugcwele.

  ( nalopho wenzela ukululamisa umntwana, kodwa usuke esakulungene ukwamukela inkokhelo kuyise womntwana noma yinini) icala aliboli

  6. Indlela okwenzeka ngayo manje angivumelani nokuthi, umntwana abize isibongo sikanina, kodwa uyise uyaziwa uhlawulile, uyondla, umntwana uyavakashiswa ekhaboyise… kodwa isibongo kuphela agwetshwe sona.
  lokhu kwakha isithombe sokuzama ukuba mbaxambili ekufuneni isondlo kuhulumeni kanjalo nakuyise…

  7. Lapho umntwana esekhulile (ngokomthetho wezwe 18yrs) unelungelo lokuzikhethela isibongo angasisebenzisa njengoba abazali bengashadanga, kodwa uyafihlelwa.
  8. kuthi lapho sekuvela izimo eziyinkinga (amashwa) bese ogogo besho bathi eqinisweni lomntwana akasuye owalapha ekhaya, akunjani ahanjiswe kubo… bese kuqala udaba lwezikweleti zabazali.
  9. abazali bethu bayaqinisekisa ukuthi abantwana bayi-Investment… baqala ukuveza lokhu uma ususebenza okanye lapho kungena abakhongi.

  10. lezizimo ziveza ukuthi kukhona isikweleti abazali okanye omkhulu abasibeke kumzukulu… ngenxa kayise nokwehluleka kwakhe. ukuloboba (unina okanye umntwana)

  11. Ngenxa yokuthi esigcawini kuyavela ukuthi uzalwa ngubani… kujwayele ukuveza izinkinga ngoba uthola ukuthi laba abagcagcayo bahlobene ngokwezibongo zegazi kodwa ama ID’s abo asho okunye, bese kushintsha ubudlelwano. (nabafana nabo bafihlelwe izibongo).

  manje lapho sekuthethwa ezigcawini, ogogo bayalila basho ukuthi eqinisweni naye undodana owakuso leso sibongo esithethwe abakhwe babo….

  Ngalezizinkinga ngicela loludaba lubuyiswe kwipublic Domain… ngoba abantu abafana nami… basenkingeni enkulu ngezibongo ezigogliwe…

  Themba Tshanibezwe Ntsimango
  C:082 705 2604
  T:031 266 5518
  F:086 662 9113

  • Prof. V. Mkhize says:

   Ngibongile baba sengiyidlulisele ephephandabeni iSolezwe kumhleli wakhona. Asihlale sihlomile-ke ukuthi bayikhipha nini. Kanti nathi lapha kulengosi simemma nabanye abangafaka owabo umbono ngalokhu?

   ASIPHAWULENI NANGU UMFOKA MSIMANG ESEQALILE UKUQOBA IQATHA. SITHINI THINA ABANYE?

   • Ngiyabonga Khabazela

    Ngizobheka Isolezwe

    yimina Ingwane elincane (Intsimango) Ongowendlu yeshumi yeNkosi uMasumpa wamaNgwane olele ezintabeni zasObonjeni

    • Ngiyabonga nami kuMFokaMsimang ukuveza leliphuzu.ngokubona kwami isizwe sisenkingeni enkulu sibe singazenzi kodwa nesimo sesiphoqa. Yingakho ngifisa kakhulu ukubaloludaba ludluliselwe kuso isilolo samabandla inkosi uZwelithini noHulumeni welizwe bake baluxubungule.Baveze isixazululo.Ngendlela yokulobola.eyokuvimba nezinhlawulo.Ngoba lento ngokubona kwami idalwa ukubiza kwezinto nezinkomo azisabonwa nemali ayisekho yiyolento eyenzakubelukhuni. Futhi kuyangokuba kubi mihla yonke.lento yiyo ebanga ukufa kwesizwe sonkana ukwanda kwemilanjwane.ngoba uzothola umuzi unezingane ezidlula kweyodwa zonke imilanjwane.safa isizwe.lokhu kuletha ukungalawuleki kwezwe lonke ngoba sonke sikhalela amasiko.Azonkenziwa ngani lawo masiko ngisho nemishado yethu isiyanqamulela ngakho ukubiza kwezinto.sigcazwe ubuhle sikhohlwe imfihlakalo yomshado(NGISHO EYOKUHLANGANISA IZIDALA PHELA)

 11. Sanibonani

  Ngithanda ukwazi ngokuzalwa awembathethe ingubo, nokuthi ubuqoka bayo yini ngokuthi ngizwa kuthiwa iletha izinhlanhla kanti uma yathathwa umphumela yini

  Ngiyabonga

  • Kunesimo lapho ingane izalwa igaxile. Le ngane izalwa yembethe into

   esamhlwehlwe engamafutha, leyo ngane iyingane yenhlanhla. Le ngane iyigugu

   labaphansi. Le ngane nje idinga ukunakekelwa okwehlukileyo, kungenzeka

   ukuba izalwe nomoya wobungoma noma umoya wamandiki namandawe. Ingane

   ephiwe umsebenzi abaphansi. Izoba isicebi iphiwe isipho esikhulu. Ingane

   ekhethekile ikhethwa abaphansi.

   UMhlongo, (2007) uthi:

   Lo mntwana uzalwa nayo inhlanhla, uyinikelwe

   ogogo abadala. Kokunye lokhu kugaxa

   kumkhomba ukuthi uyoba ngumlozi agaxe

   angenise izinkomo.

   Uthi angabeletha umlobokazi, umamezala awehlukanise lo mgaxo nomzanyana,

   womiswe wenekwe. Uyaqashelwa ngoba uyimpilo yalo mntwana. Uma egula

   kushiswa impepho emsamo ufakwe lo mgaxo. Umamezala uyawuqotha uma

   sewomile. Ukuwandisa kubulawa imbuzi nayo yengulwe umhlwehlwe uxutshwe

   nalo mgaxo ukuze ukwazi ukumgcina impilo yakhe yonke lo mntwana. Lo

   mntwana ufana nse newele. Ubuthaka njengewele ikakhulukazi emimoyeni. Lo

   mntwana noma eseyosebenza uyoshiselwa lo mgaxo. Uma kungenjalo

   angawufuna aze abuye engawutholi umsebenzi. Eqinisweni uphathiswa okomuntu

   onamandiki namandawe. Yonke into yakhe iyabikwa.

   UMpungose, (2007) uthi:

   Uyathathwa lo mgaxo ubekwe kahle

   wahlukanise nomzanyana wenekwe wome

   khehle! Ngaso leso sikhathi kubulawa imbuzi

   149

   yokubonga ogogo kwembulwa umhlwehlwe

   nawo womiswe ugaywe uxutshwe nomgaxo

   lona. Zonke izinto zalo mntwana ziyophathwa

   njengezinto zabantu abanedlozi. Le ngane

   iyokwelashwa ngawo lo mgaxo uma ihamba

   ibikwa emsamo kushiswe wona lo mgaxo

   nempepho emsamo noma igula emuthini wayo,

   kuthiwa fahla le mpushana yomgaxo.

   Kuyacaca ukuthi ingebe yodwa imbuzi ebulawayo empilweni yalo mntwana.

   Izimbuzi lezi zibulawela umhlehlo wazo ozoxutshwa nomgaxo lo osewaqothwa

   waba impushana. Uma lo mntwana ehamba noma evakasha, kushiswa impepho

   emsamo kucelwe emadlozini, kubikwe ukuthi uyahamba. Njengoba eyingane

   ebigaxile umntwana uba umntwana ohlukaniselwe amadlozi, kuhlala

   kunamagobongo obulawu obumhlophe njengoba kwenziwa kumandiki

   namandawe. Ngaphezu kokushisa umgaxo nempepho, kubuye kushaywe

   igobongo kubikwe kwabaphansi.

   UNtuli, (2004:108) ubeka kanjena ngempepho:

   Iphunga lempepho yiphunga eliletha umoya

   wobungcwele wamathongo kule ndlu nakuwo

   wonke umuzi. Asiyiphathi uma iphunga lale

   mpepho lihlangene nelenyama yokosa.

   Umhlehlo wembuzi onezelela kulo mgaxo unjengalo ngempela iphunga lenyama

   yokosa. Leli phunga elixubene nelempepho liba njengephunga elimemeza

   abaphansi bakhuphuke bonke bazobona ukuthi babizelwani. Bathi bangafika

   bawubone umsebenzi wokusingatha lowo mntwana wabo ophathwa ngendlela

   ekhethekileyo ngisho eseya emsebenzini basuke bekhona. Noma eseyogana

   uyoshiselwa yona le mpepho ukuze anamathelwe yizinyanya nezikhumamlotha

   zakubo.

   150

   UMpungose, (2007) uthi:

   Le ngane inesipho esikhulu. Umembeso lona

   uyanekwa wome. Uqothwe ube yimpuphu.

   Ngenxa yokuba le mpushana ayingakanani

   kubulawa imbuzi yokubonga ababelethisi

   abangasekho. Umhlehlo wayo uyaqothwa

   uhlanganiswe nomembeso. Le mpushana

   uyisebenzisa aze abe mdala. Uma egula kuthiwa

   fahla le mpushana emthini. Uma ehamba lo

   mntwana uyabikwa ngempepho emsamo

   wakhona kuthiwe fahla le mpushana.

   Kuthi noma lo mntwana eseya emsebenzini esekhulile kusetshenziswe wona lo

   membeso ukumfunela umsebenzi kubelungu. Ukuze kube nempumelelo konke

   akwenzayo kushaywa igobongo kucelwe kwabaphansi, kushiswe impepho

   exutshwe nalo membeso. Kushiselwa yena yedwa lo mntwana. Abanye

   asebeyofuna umsebenzi njengalona bona bashiselwa impepho yodwa ingafakwa

   lutho.

   UMkhize, (2007) ubeka kanje:

   Inhlanhla enkulu, le ngane ifumbethe umcebo.

   Lo membeso uyahlukaniswa nomzanyana.

   Uyenekwa wome ufohlozwe ugaywe. Uma

   umntwana ebhocobele ushiselwa impepho

   kufakwe umembeso. Umembeso lona ufakwa

   ngisho emanzini okumgeza umntwana ithiwa

   fahla le mpushana. Kuyothi angakhula abizelwe

   umuntu azomgxobhela imitombo yamandawe

   namandiki nakuyo leyo mitombo kuthiwa fahla

   lo mgaxo wakhe. Uyaphalaza ageze ngayo le

   mpushana.

   Le ngane iyingane etetemayo njengamawele. Uma ibhocobala ngenxa

   yemfudumalo, unina uqala kulo mgaxo ngaphambi kokuba afune ixhwele.

   Uchathwa ngawo lo mgaxo futhi ageze ngawo, umehluko uyabonakala.

   151

   UCele, (2007) uthi:

   Uma ingane inqwambile inenhlanhla enkulu

   kufuneka yenzelwe iminqwambo kwenzelwe

   izalukazi eziyiphe inhlanhla. Lokhu kugaxa

   kusho ubukhulu obuthile.

   • Prof. V. Mkhize says:

    Mfoka Ntsimango your article on Umlanjwana has been published in the Isolezwe Thursday Edition / 29th Septermber 2011.

   • Ngiyabonga mnumzane Ntsimango

    Ngibuza lokhu ngoba ekhaya ngatshelwa ukuthi ngazalwa ngigaxisiwe, kepha ngenxa yokungazi kwabakhabo mama bona bathi bawuthatha lomgaxo bawulahla manje ngifisa ukwazi ukuthi umphumela walokhu yini noma yini engenziwa kuso lesimo ukulungisa leli phutha?

    • Ngisasa ukwazi ukuthi amwele wona ayambatha yini.ngempela kwenziwanjani umangubo yalahlwa isimo esingalungiseki yini lesi?

 12. Thanks for the share!
  Nancy.R

 13. THOBILE JALI says:

  Khabazela

  Uma kuthiwa izinhlanhla enginazo ngiziphiwa uKhulu wami ozala umama, manje kumele ngibonge kuye. Kuyaye kwenziwe njani ngoba phela umama wami washada nobaba wami, ngingamenzela yini uKhulu kithi lapho ngizalwa khona noma kumele ngiye kokwenzela koMalume

  • Prof. V. Mkhize says:

   Yenzela khona ekhaya, kakadeni umuntu uphathwa yinona iliphi ithongo, inganed umuntu owabantu ababili, bese bezikhethela bona ukuthi ubani omsingethe, lokhu enithi ngesilungu: Your Angel.

 14. I really like the dear information you offer in your articles. I’m able to bookmark your site and show the kids check out up here generally. Im fairly positive theyre likely to be informed a great deal of new stuff here than anyone else!

 15. Prof. V. Mkhize says:

  Thanks

 16. Khabazela ne bandla,ngimethulela isigqoko umfoka Ntsimango ngamagalelo ahlabahlosile engosini yethu.ngicela ungicacisele ngendaba yendiki,sekukaningi ngitshelwa abantu ukuthi nginendiki elifuna ukulashwa (ngidle izinkamba zendiki)kuneminyaka ngiyiziba lento ngenxa yokuthi abanye bathi indiki abanye bathi ukuthwasa,ngigcine ngingasaziokuyikona.muva nje ngitshelwe uhlanya eMlazi olubhula ngabalozi.manje ngcela ukwaziukuthi uma ngiyithatha lendlela yiziphi izinto okumele ngizilindele kumuntu ozongenzela ukuze ngibe neqiniso ukuthi wenza ngakho.okunye futhi ngeke yini kungiphazamise emsebenzini ukulashwa ngoba ngiwumuntu osebenzayo kubelungu.

  Ngiyabonga Ngunezi.

  • Prof. V. Mkhize says:

   Ngicela ufunde umbhalo wethu ngaphansi kwesihloko sithi Articles lapho kukhulunywa ngokuthwasa, uzofunda kabanzi ngenDiki ukuthi liyini.

   • Prof. V. Mkhize says:

    Ngenhlanhla lapha sichaza konke ngokuthwasa, sekungathi-ke uma usufundile kusekhona okudingayo bese ungithinta ku e-mail ethi vmkhize@umsamo.com sesingaqala lapho-ke ukuya phambili. Siyabonga.

 17. Ukwanda kwaliwa umthakathi wena waseMbo.sengiyifundile i Article ngokuthwasa nama ndiki ngiyiqonda kahle,manje engingakwazi ukuthi lendiki elikimi liluhlobo luni kulezinhlobo ozibalulile,ukwethiwa igama lomunye womndeni ongasekho njalo njalo.noma kufanele ngibuyele ohlanyeni uma sengikulungele selobe lungitshela lona,bengibuzile phambili ukuthi angeke kungiphazamise emsebenzini ukuqalisa lomsebenzi wokudla izinkamba.

  Siyabonga.

  • Prof. V. Mkhize says:

   Ake ngithumelele i Cell no yakho ku vmkhize@umsamo.com KHONA ngizokuchazela kahle baba.

   • Ngiyabonga.

   • Khabazela nangu umngani wami onguzakwethu emsebenzini ufisa ukwazi ukuthi angasizakala kanjani kulesimo sakhe.selokhu abakhona kulomhlaba akukaze kuhlatshwe kubo,sekwadlula odade wabo ababili emhlabeni abakaze benzelwe lutho.isibongo asisebenzisayo esakwa Mndabane phambili ubesebenzisa esakwa Phetha uMndabane isona sikayise,ubefisa ukwazi umlando nesikompilo ngaso lesibongo.inkinga manje izinto zakhe zibheda ngalendlela useke walahlekelwa imisebenzi emihle izikhathi eziningi ngendlela engamgculisi,uxabana nabantu kalula.manje usola umsamo wakhe kodwa akazi ukuthi aqale kuphi uma elungisa.

    • Prof. V. Mkhize says:

     Ukufuna ingqikithi yesbongo sakhe umlando ikhona okuzomsiza, nokuthi ubiza isibongo abiza sona njengamanje nje ngabe yisona sona na? Isibongo sakho esaini ngoba ubaba wakho agcagca nomama wakho uma kungazange kwenzeke lokho, uyohlala ungumlanjwana, ubize isibongo sakubo kamama, okungelona ihlazo lelo njengalokhu abaningi becabanga. Ukungahlabi kungebe yinkinga kungenzeka kuyamisaza ngoba babezothi bayahlaba kanti bahlaba phezu kqwesibongo okungesona.

    • Ngiyabonga Khabazela ngencazelo.umhlobo wami uthi uMndabane isibongo sikayise kodwa ugogo wakhe kwathi emva kokushona kukamkhulu wathandana nomuntu wakaPhetha kodwa esezele izingane zaka Mndabane,wase esezishintsha izingane zakhe ugogo ezibiza ngoPhetha lo asethandana naye,zakhula sezibiza isibongo se(stepfather).sekuthi abazukulu bashintsha isibongo babuyela esbongweni sabo qobo.inkinga abazi ukuthi indlela abenza ngayo ilungile na,nokuthi umsuka wabo bangamashangane.

 18. ergebnisse
  Thanks for your contribution and I will use it for my work research that I am doing for this website.

 19. This is very attention-grabbing, You’re an excessively professional blogger. I’ve joined your feed and look ahead to seeking extra of your wonderful post. Additionally, I have shared your web site in my social networks